Adatvédelmi tájékoztató – Üzleti partnereknek

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk, hogy az Ecofix Logistic Kft. az Önökkel folytatott együttműködés zavartalan fenntartása, valamint a hatályos jogszabályokban rendelt kötelezettségei teljesítése céljából kezeli az Ön által a cégeink közötti együttműködés érdekében rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat, mely adatkezelés megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet előírásainak.

YOU CAN FIND AN ENGLISH VERSION BELOW!

Alapelveink az adatkezelésünk során:

  • jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés
  • csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történő adatgyűjtés szükségesség elvének betartása
  • pontos, naprakész adatok, pontatlanság haladéktalan helyesbítése vagy törlése
  • megfelelő technikai és szervezési intézkedések a személyes adatok biztonságos kezelése érdekében

A kezelt adatok köre:

Keretszerződésekben, egyedi megállapodásokban rögzített kapcsolattartók neve, telefonszáma, e-mail címe, az ügylet jellegénél fogva esetenként az Önök egyedi adatszolgáltatásán alapuló egyéb személyes adatának kezelése, továbbítása a szerződés teljesítése céljából az ahhoz szükséges mértékben. Csak olyan személyes adatokat kezelünk, amelyeket Önök bocsátanak rendelkezésünkre, mely adatszolgáltatásukat egyben az abban foglalt személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásuk megadásának tekintünk.

Az adatkezelés időtartama:

A Felek között szerződéses jogviszony létesítése céljából kezdeményezett kapcsolatfelvételtől kezdődően a jogviszony fennállása alatt, valamint a szerződés megszűnésének évét követő 7 évig.

Adatkezelési jogalap:

Szerződéses követelmények teljesüléséből fakadó jogos érdek; törvényi kötelezettség

Adattovábbítás:

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

Társaságunk külföldre a GDPR és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Megtekintéshez, hozzáféréshez, helyesbítéshez, kiegészítéshez, törléshez való jog:

A Társaság által kezelt személyes adataiba az érintett természetes személy betekintést kérhet, azok módosítását és törlését kezdeményezheti. Ezt az igényt az info@ecofixlogistic.hu e-mail címre juttathatja el. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 3 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat, ill. válaszunkat az igényre.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy egyes személyes adatok törlése egyes szerződéses kötelezettségeink teljesítésének akadályát képezhetik, azonban amennyiben az erre vonatkozó felhívásunk ellenére is fenntartja az érintett személy törlési igényét, úgy a szerződéses feltételek újratárgyalása válhat szükségessé. Amennyiben a törlésre tekintettel a szerződésben vállalt kötelezettségeink teljesítése a továbbiakban lehetetlenné válik, úgy a szerződés megszűnéséből eredő hátrányos következmények Társaságunkkal szemben nem alkalmazhatóak.

Panaszhoz való jog:

A személyes adatai kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén kérjük, elsőként társaságunkkal lépjen kapcsolatba. Panaszát legkésőbb 1 hónapon belül kivizsgáljuk. Lehetősége van a Székesfehérvári Járásbírósághoz is keresetet benyújtani, vagy vizsgálatot kezdeményezni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, elnök: dr. Péterfalvi Attila, www.naih.hu).

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz, vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat!

Adatkezelő neve, címe, elérhetősége:

Cégnév: Ecofic Logistic Szállítmányozó és Kereskedelmi Kft.

Székhely: 8154 Polgárdi, Kossuth L. u. 93.

Cégjegyzékszám: 07-09-027939

e-mail: info@ecofixlogistic.hu

További információk, az irányelv biztosította adatvédelmi jogok tekintetében az Adatkezelési szabályzatunkban érhető el, melynek mindenkor érvényes verziója a honlapunkon is megtalálható!

 

—————————————————————-ENGLISH VERSION————————————————–

INFORMATION ON DATA PROTECTION

Dear partner,

Please be informed that Ecofix Logistic Ltd., with the purpose of the smooth continuance of our cooperation with you and the fulfilment of our company’s obligations set forth in the applicable legal regulations, processes the personal data you provided us for the purpose of the cooperation between our companies, which data management is in compliance with the provisions of Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council (EU).

Our basic principles during our data processing:

  • legal, fair and transparent data processing
  • data collection only for defined, unambiguous and legal purposes compliance with the principle of necessity
  • accurate, up-to-date data, correcting or deleting inaccuracies immediately
  • appropriate technical and organisational measures to ensure the safe processing of personal dat

Scope of the processed data:

Name, telephone number, e-mail address of the contact persons set forth in master agreements, singular agreements, due to the type of transaction in certain cases, the processing, forwarding of other personal data you provided us voluntarily in order to perform the contract, to the extent necessary for such performance.

We only process personal data that you provide us with, and we consider this provision of data to be your consent to our processing of the personal data you are providing.

The period of data processing:

From establishing contact initiated for the purpose of entering into an agreement during the legal relationship and for 7 years following the year of the termination of the contract.

The legal basis of data processing:

Legal interest arising from contractual requirements being fulfilled; statutory obligation

Data forwarding:

We can only forward your data with the restrictions imposed by the law, whereas in the case of our data processors, we use contractual conditions to ensure that they do not use your personal data for purposes contrary to your consent.

Our company may only forward data abroad on the basis of the corresponding provisions of the GDPR and the Hungarian Info Act.

Courts, the public prosecution and other authorities (e.g. police, tax authority, National Authority for Data Protection and Freedom of Information) may contact our Company for the provision of information, data or documents. In such cases, we must perform our data provision obligation, but only to the extent essentially necessary for completing the purpose of the request.

Right to inspection, access, correction, amendment, deletion:

The data subject may request to inspect his/her own personal data processed by the Company, and may also request that such data be modified or deleted. Such requests are to be sent to the info@ecofixlogistic.hu e-mail address. We will provide our answer or response within the shortest time after the submission of the request, within 3 days (but not after the expiry of 1 month).

Please note that the deletion of certain personal data may prevent us from performing some of our contractual obligations, however, if a data subject upholds their request for deletion despite our corresponding warning, it may become necessary to renegotiate the contractual terms and conditions. If the future performance of our contractual obligations becomes impossible due to any such deletion, then no adverse consequences may be applied against our Company due to the termination of the contract.

Right to lodge a complaint:

If you think your rights have been violated in connection with the processing of your personal data, please first contact our company. We will investigate your complaint within maximum 1 month. You may also file a lawsuit at the Regional Court of Székesfehérvár or initiate an investigation with the National Authority for Data Protection and the Freedom if Information (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, president: dr. Attila Péterfalvi, www.naih.hu).

Please first contact our Company before lodging a complaint with the authority or court – to allow for negotiations and a quicker solution for the problem at hand.

Name, address, contact details of the data processor:

Company name: Ecofix Logistic Ltd.

Seat: 8154 Polgárdi, Kossuth L. u. 93.

Company reg. No.: 07-09-027939

e-mail: info@ecofixlogistic.hu

For more information and with regard to the data protection rights provided by the regulation, please see our Data Processing Policy, the up-to-date version of which is always available on our website.